Otpadni Al – Aluminijum

Aluminijum (lat. – aluminium) jeste hemijski element sa simbolom Al i atomskim brojem 13. U periodnom sistemu elemenata spada u metale III glavne grupe, poznatu i kao grupu bora, ranije zvana grupa zemnih metala. Aluminijum je srebrenasto-bijeli laki metal. On je treći najzastupljeniji element i najčešći metal u Zemljinoj kori.


Što se tiče otkupa aluminijuma kao sirovine, vršimo otkup aluminijuma i to:

  • Profili za vrata i prozore – bojeni ili nebojeni – bez željeza, brava, ručki kao i ostalih primjesa.
  • Aluminijumske ploče i foliju bez željeza, plastike, i ostalih prljavština.
  • Tvrdi aluminijum iz dijelova motora, bez željeza, mesinga, prljavštine i nemetalnih elemenata.
  • Čiste aluminijumske konzerve, bez željeza, prljavštine, tečnosti i drugih zagađujućih elemenata i nečistoća.